Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

Zarządzenie Nr 11/2014 Prezesa Zarządu MWiK Spółki z o.o. - data zamieszczenia: 2014.10.22

podkreslenie

więcej

Zarządzenie Prezesa Zarządu MWiK Spółki z o.o. w sprawie usystematyzowania zasad usuwania awarii i konserwacji przyłączy na odcinkach leżących poza granicą nieruchomości Odbiorców umownych

Regulamin - data zamieszczenia: 2019.05.22

podkreslenie

więcej

Regulaminy dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz udzielania i realizacji zamówień.

 

 

Cennik usług pomocniczych - data zamieszczenia: 2016.02.15

podkreslenie

więcej

Cennik usług pomocniczych

 

 

Przerwa w dostawie wody. - data zamieszczenia: 2019.07.17

podkreslenie

W dniu 17.07.2019 w godzinach 7.00-11.00 w  ulicy Okrzei-  w Ostrowcu Świętokrzyskim nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy jednocześnie informując, że dołożymy wszelkich starań aby czas usuwania awarii był jak najkrótszy

Przerwa w dostawie wody. - data zamieszczenia: 2019.07.16

podkreslenie

W dniu 16.07.2019 w godzinach 7.00-11.00 w rejonie ulicy Grabowiecka - Od ul. M.Dąbrowskiej do ul. Prusa w Ostrowcu Świętokrzyskim nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy jednocześnie informując, że dołożymy wszelkich starań aby czas usuwania awarii był jak najkrótszy

Przerwa w dostawie wody. - data zamieszczenia: 2019.07.04

podkreslenie

W dniu 04.07.2019 w godzinach 12-15 w rejonie ulicy Wylot,Przeskok,Przesmyk oraz ulica Targowa -od ELKOM TRADE  do ulicy Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy jednocześnie informując, że dołożymy wszelkich starań aby czas usuwania awarii był jak najkrótszy

Przerwa w dostawie wody - data zamieszczenia: 2019.06.27

podkreslenie

W dniu 27.06.2019 w godzinach 14-18 w rejonie ulicy Siennieńskiej -od ul.Armii Krajowej do ul. Kopaniny razem z ulicami przyległymi. w Ostrowcu Świętokrzyskim nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy jednocześnie informując, że dołożymy wszelkich starań aby czas usuwania awarii był jak najkrótszy

Rejon ul. Bałtowskiej - data zamieszczenia: 2019.06.18

podkreslenie

W dniu 18.06.2019 w godzinach 7-13 w rejonie ulicy Bałtowska-od ul.Świerkowa do ul. Zbożowa w Ostrowcu Świętokrzyskim nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy jednocześnie informując, że dołożymy wszelkich starań aby czas usuwania awarii był jak najkrótszy

- data zamieszczenia: 2019.05.22

podkreslenie

Reklamacje, sprawy sporne

Procedura reklamacyjna:

 1. Odbiorca może zgłosić reklamację dotyczącą świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług.
 2. Reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w Biurze Obsługi Klienta osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na adres pocztowy: ulica Henryka Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim lub w postaci elektronicznej na adres
  e-mail: biuro.mwik@ostrowiec.net.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 41 266 10 00 #24149#.
 3. Reklamacje powinny zawierać:
  1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
  2) przedmiot reklamacji,
  3) uzasadnienie,
  4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
 4. Odbiorca może zgłaszać reklamacje w terminie do 30 dni od daty ich zaistnienia. Reklamację złożoną po upływie w/w terminu, przedsiębiorstwo pozostawia bez rozpatrzenia, o czym niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 5. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego, przedsiębiorstwo na pisemny wniosek Odbiorcy zleca wykonanie urzędowego sprawdzenia prawidłowości jego wskazań. W przypadku, gdy sprawdzenie nie potwierdzi zgłoszonej przez odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty ekspertyzy wodomierza.
 6. Zgłoszenie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości należności, nie wstrzymuje obowiązku ich zapłaty.
 7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni roboczych od daty ich wniesienia, powiadamiając zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji i sposobie rozstrzygnięcia spraw spornych zgodnie z ustawą.
   

Rozstrzyganie spraw spornych


W sprawach spornych dotyczących:

 1. odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
 2. odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
  na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji. Organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  Sposób rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym a odbiorcą usług został określony w rozdziale 5b (art. 27e i art. 27f) ustawy z dn. 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zawieranie umów z Odbiorcami - data zamieszczenia: 2019.05.22

podkreslenie

Zawieranie umów z Odbiorcami
 
Zasady ogólne zawierania umów o dostarczanie wody lub dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o dostarczanie wody lub dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zawartej na piśmie między usługodawcą – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, a Odbiorcą usług.
 2. Umowa w zakresie dostarczania wody lub dostarczania wody i odprowadzania ścieków zawierana jest w siedzibie usługodawcy.
 3. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do którego ma być dostarczana woda i (lub) z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 4. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym Spółka zawiera umowę o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dn. 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 5. Umowa o dostarczanie wody lub dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków lub odprowadzanie ścieków jest zawierana po odbiorze technicznym przyłącza wodociągowego  i/lub kanalizacyjnego na pisemny wniosek odbiorcy na czas określony. Po podpisaniu umowy następuje otwarcie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
 6. W wym. przypadku Odbiorca otrzymuje informację, że powinien dostarczyć w terminie 3 miesięcy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego. Dostarczenie przedsiębiorstwu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej umożliwi zawarcie bezterminowej umowy dostarczania wody lub dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub odprowadzania ścieków.
 7. Przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, obowiązującym w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
 8. Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bez zawarcia umowy na piśmie są nielegalne i podlegają karze grzywny.
 9. Umowa wygasa w przypadku:

a) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

b) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości,

c) zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego lub postępowania likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

d) utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności,

e) stwierdzenia nielegalnego pobory wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, to jest przy celowo pominiętym lub uszkodzonym wodomierzu głównym lub urządzeniu pomiarowym.

 

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o dostarczanie wody lub dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

 1. pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, postanowienie sądu, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.). Osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zobowiązana jest uprawdopodobnić fakt korzystania przez nią z nieruchomości.
 3. protokół odbioru przyłączy (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy),
 4. dowód osobisty osoby uprawnionej (lub upoważnionej wraz z upoważnieniem) do zawarcia umowy.

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą powinny dodatkowo przedłożyć:
• osoby fizyczne - wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
• spółki cywilne - wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, umowa spółki cywilnej.
• osoby prawne - wydruk z elektronicznej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego,
 

Wspólnota mieszkaniowa powinna dodatkowo przedłożyć:
• decyzję nadania numeru NIP, uchwała/umowa o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty wraz z listą głosujących,
• uchwała/umowa o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd wraz z aktualnym wypisem z właściwego rejestru, ewentualnie umową spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) w przypadku prowadzania działalności gospodarczej przez Zarządcę,
• pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy z Przedsiębiorstwem).

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW