Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

Zawieranie umów z Odbiorcami - data zamieszczenia: 2019.05.22

podkreslenie

Zawieranie umów z Odbiorcami
 
Zasady ogólne zawierania umów o dostarczanie wody lub dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o dostarczanie wody lub dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zawartej na piśmie między usługodawcą – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, a Odbiorcą usług.
 2. Umowa w zakresie dostarczania wody lub dostarczania wody i odprowadzania ścieków zawierana jest w siedzibie usługodawcy.
 3. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do którego ma być dostarczana woda i (lub) z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 4. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym Spółka zawiera umowę o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dn. 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 5. Umowa o dostarczanie wody lub dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków lub odprowadzanie ścieków jest zawierana po odbiorze technicznym przyłącza wodociągowego  i/lub kanalizacyjnego na pisemny wniosek odbiorcy na czas określony. Po podpisaniu umowy następuje otwarcie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
 6. W wym. przypadku Odbiorca otrzymuje informację, że powinien dostarczyć w terminie 3 miesięcy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego. Dostarczenie przedsiębiorstwu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej umożliwi zawarcie bezterminowej umowy dostarczania wody lub dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub odprowadzania ścieków.
 7. Przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, obowiązującym w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
 8. Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bez zawarcia umowy na piśmie są nielegalne i podlegają karze grzywny.
 9. Umowa wygasa w przypadku:

a) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

b) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości,

c) zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego lub postępowania likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

d) utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności,

e) stwierdzenia nielegalnego pobory wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, to jest przy celowo pominiętym lub uszkodzonym wodomierzu głównym lub urządzeniu pomiarowym.

 

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o dostarczanie wody lub dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

 1. pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, postanowienie sądu, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.). Osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zobowiązana jest uprawdopodobnić fakt korzystania przez nią z nieruchomości.
 3. protokół odbioru przyłączy (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy),
 4. dowód osobisty osoby uprawnionej (lub upoważnionej wraz z upoważnieniem) do zawarcia umowy.

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą powinny dodatkowo przedłożyć:
• osoby fizyczne - wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
• spółki cywilne - wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, umowa spółki cywilnej.
• osoby prawne - wydruk z elektronicznej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego,
 

Wspólnota mieszkaniowa powinna dodatkowo przedłożyć:
• decyzję nadania numeru NIP, uchwała/umowa o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty wraz z listą głosujących,
• uchwała/umowa o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd wraz z aktualnym wypisem z właściwego rejestru, ewentualnie umową spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) w przypadku prowadzania działalności gospodarczej przez Zarządcę,
• pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy z Przedsiębiorstwem).

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW