Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

- data zamieszczenia: 2019.05.22

podkreslenie

Reklamacje, sprawy sporne

Procedura reklamacyjna:

 1. Odbiorca może zgłosić reklamację dotyczącą świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług.
 2. Reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w Biurze Obsługi Klienta osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na adres pocztowy: ulica Henryka Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim lub w postaci elektronicznej na adres
  e-mail: biuro.mwik@ostrowiec.net.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 41 266 10 00 #24150#.
 3. Reklamacje powinny zawierać:
  1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
  2) przedmiot reklamacji,
  3) uzasadnienie,
  4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
 4. Odbiorca może zgłaszać reklamacje w terminie do 30 dni od daty ich zaistnienia. Reklamację złożoną po upływie w/w terminu, przedsiębiorstwo pozostawia bez rozpatrzenia, o czym niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 5. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego, przedsiębiorstwo na pisemny wniosek Odbiorcy zleca wykonanie urzędowego sprawdzenia prawidłowości jego wskazań. W przypadku, gdy sprawdzenie nie potwierdzi zgłoszonej przez odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty ekspertyzy wodomierza.
 6. Zgłoszenie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości należności, nie wstrzymuje obowiązku ich zapłaty.
 7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni roboczych od daty ich wniesienia, powiadamiając zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji i sposobie rozstrzygnięcia spraw spornych zgodnie z ustawą.
   

Rozstrzyganie spraw spornych


W sprawach spornych dotyczących:

 1. odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
 2. odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
  na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji. Organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  Sposób rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym a odbiorcą usług został określony w rozdziale 5b (art. 27e i art. 27f) ustawy z dn. 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW