Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

2015.10.02 Wzory umów

podkreslenie

powrót

Nr ID Kontrahenta ____________________                                                                                           woda:   WK   PO nr:………… *

 

                                                                                                                                                                    kanał:   WK   PO nr:………… *

 

 

U M O W A

     O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

zawarta w dniu ________________  roku  w  Ostrowcu Świętokrzyskim

 

pomiędzy: Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 91, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003191, NIP: 661-00-00-438, wysokość kapitału zakładowego 53.284.000,00 zł, REGON: 290513358

reprezentowaną  przez:

- ______________________________________________________________________________________________________________________

zwaną dalej Przedsiębiorstwem

 

a   

- ______________________________________________________________________________________________________________________

/Imię i Nazwisko/ firma Przedsiębiorcy/

 

adres zamieszkania / siedziby:______________________________________________________________________________________________

 

dowód osobisty  nr :   _____________________________________________________________________________________________________

 

Nr PESEL:                  _____________________________________________________________________________________________________

Nr /REGON/NIP/KRS/:

zwanym dalej Odbiorcą

w imieniu którego działają:

 

1.     _______________________________________________________________________________________________________________

 

2.     _______________________________________________________________________________________________________________

 

Adres do korespondencji: __________________________________________________________________________________________________

 

 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane decyzją Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 23.12.2002 r. znak: WGK.I/1.7037/2/02. Obszarem działalności Przedsiębiorstwa jest teren Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zezwolenie zobowiązuje Przedsiębiorstwo do:

-zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przestrzegania wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko,

-zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

-prowadzenia systematycznej kontroli jakości dostarczanej wody,

-prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych usług,

-przedkładania Prezydentowi Miasta Ostrowca Św. wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym informacji, m.in. o: występujących awariach, jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

-opracowania i wdrożenia programu dostaw wody w przypadku niedoboru wody, uwzględniającego rotacyjne ograniczenia lub przerwy w dostawach wody dla poszczególnych rejonów miasta, jak również poprzez ograniczenie zużycia wody na cele inne niż zaopatrzenie ludności,

-prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający optymalizację kosztów oraz opłat za świadczone usługi.

Zezwolenie może być cofnięte przez Prezydenta Miasta Ostrowca Św. na skutek niewywiązywania się Przedsiębiorstwa z zadań określonych w Zezwoleniu oraz Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w sytuacjach opisanych szczegółowo w Zezwoleniu, którego pełny tekst stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Prawa i obowiązki stron związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków określają: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami, zwana w umowie Ustawą), rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Św. uchwalony przez Radę Miasta Ostrowca Św. (zwany w umowie Regulaminem), którego tekst jednolity stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz niniejsza umowa.

                                                                                                                                                                                                                  

 

§ 1

1.     Przedmiotem niniejszej umowy, w odniesieniu do nieruchomości / lokalu*:

 

______________________________________________________________________________________  zwanej w umowie nieruchomością, jest:

           (adres/dane dotyczące nieruchomości)

1)     dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości
i dokumentacją projektową (nr rej. ___________ ) w sposób ciągły, dla _______ mieszkańców/osób (dotyczy Odbiorców zbiorowych),
 w średniej miesięcznej ilości _______ m3 oraz o ciśnieniu w miejscu zlokalizowanym bezpośrednio za wodomierzem głównym, określonym w ww. dokumentacji, nie mniejszym niż 0,1 MPa.

2)     odprowadzanie w sposób ciągły ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości i dokumentacją projektową (nr rej. ___________ ), w ilości równej ilości dostarczonej wody, skorygowanej o ilość wody bezpowrotnie zużytej.*

3)     odprowadzanie w sposób ciągły ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości i dokumentacją projektową (nr rej. _______ ), w ilości równej ilości dostarczonej wody / określonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego/, skorygowanej o ilość wody bezpowrotnie zużytej* - na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.*

2.     Strony ustalają, że Odbiorca, w odniesieniu do zaopatrzenia w wodę, należy do grupy taryfowej  ________________________ i woda dostarczana do nieruchomości wymienionej w ust. 1 wykorzystywana będzie na cele: zaopatrzenia ludności - socjalno-bytowe. Dostarczanie wody do celów innych niż zadeklarowane wymaga zmiany umowy.

3.     Strony ustalają, że Odbiorca, w odniesieniu do odprowadzania ścieków, należy do grupy taryfowej  ______________________ i ścieki odprowadzane z nieruchomości wymienionej w ust. 1 będą ściekami bytowymi/przemysłowymi*. Zmiana charakteru odprowadzanych ścieków niż niniejszym zadeklarowano wymaga zmiany umowy.

4.     Przedsiębiorstwo zobowiązuje się dostarczać wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nie przekraczających wymienionych wartości: żelazo: 200 µg Fe/l; mangan: 50 µg Mn/l; jon amonowy: 0,50 mg NH4+/l; azotany: 50 mg NO3-/l; azotyny: 0,50 mg NO2-/l; mętność: 1  NTU; barwa: 15 mg/l Pt; pH: min 6,5 - max 7,8; twardość: 220 – 230 mg/l CaCO3 .

5.     Przedsiębiorstwo prowadzi kontrolę jakości wody poprzez bieżące, systematyczne badanie jej jakości, wykonywane przez akredytowane laboratorium. Woda do badania pobierana jest z miejsc wynikających z przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub z miejsca zlokalizowanego bezpośrednio za wodomierzem głównym. Wyniki analiz oraz komunikaty o jakości wody podawane są okresowo na stronie internetowej Przedsiębiorstwa – nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 

§ 2

1.     Odbiorca usług oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości - jest: właścicielem, współwłaścicielem, zarządcą, najemcą, użytkownikiem, inne:*___________________ nieruchomości określonej w § 1.

2.     Odbiorca usług oświadcza, że przygotowane miejsce instalacji wodomierza głównego jest zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

3.     W celach ewidencyjnych Odbiorca oświadcza, że z nieruchomości, której dotyczy umowa korzysta _________ osoba/osoby/osób* (dotyczy Odbiorców indywidualnych).

 

§ 3

1.     Miejscem ciągłego i niezawodnego wykonania usługi dostarczania wody jest pierwszy zawór za wodomierzem głównym, zamontowanym w ___________________________________ .

2.     Miejscem ciągłego i niezawodnego odbioru ścieków jest pierwsza studzienka kanalizacyjna na terenie nieruchomości licząc od strony sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku, granica nieruchomości.

 

 

§ 4

Przedsiębiorstwo  zobowiązuje się w szczególności do:

1)     zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji w sposób ciągły i niezawodny dostaw wody w ilości i o parametrach określonych
w § 1 oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków wytworzonych w objętej niniejszą umową nieruchomości,

2)     wykonywania bieżących napraw, konserwacji i usuwania awarii będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa urządzeń i przyłączy/odcinków przyłączy*,

3)     zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego,

4)     wymiany nie rzadziej niż co 5 lat wodomierza głównego w celu dotrzymania ważności jego cechy legalizacyjnej,

5)     przeprowadzania co najmniej co 6 lat kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

6)     powiadamiania Odbiorców usług o planowanych przerwach w dostawie wody w formie ogłoszeń lokalnych lub prasowych z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym, a w przypadku przerw przekraczających 12 godzin, z wyprzedzeniem co najmniej 48-godzinnym,

7)     powiadamiania Odbiorców usług o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w formie akcji informacyjnej – o ile czas trwania ograniczeń usług będzie przekraczać 12 godzin,

8)     zapewnienia w rejonie zamieszkiwania Odbiorcy zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia i powiadomienia o jego lokalizacji w formie akcji informacyjnej - w przypadku przerw dostawy wody przekraczających 12 godzin, 

9)     powiadamiania Odbiorcy usług o każdorazowej zmianie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w Gminie Ostrowiec Św. poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie, na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w inny, zwyczajowo przyjęty     sposób, w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Miasta Ostrowca Św., a w przypadku, gdy w/w Rada Miasta nie podejmie     uchwały, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie taryf.

 

 

§ 5

1.     Odbiorca usług zobowiązuje się w szczególności do:

1)     wskazania, zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości, pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonych do zainstalowania wodomierza głównego oraz zapewnienia Przedsiębiorstwu do niego dostępu w celu dokonywania odczytów jego wskazań, kontroli, naprawy, wymiany, przeglądów technicznych oraz innych koniecznych prac,

2)     niezwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu niesprawności lub uszkodzenia wodomierza głównego, nakładki do zdalnego odczytu*, zerwaniu plomb z wodomierza głównego lub kradzieży wodomierza głównego,

3)     zapewnienia zdolności niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłącza/odcinków przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego*,  w tym do wykonywania bieżących napraw, konserwacji i usuwania awarii przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz niezwłocznie zawiadamiać Przedsiębiorstwo o ich wykonaniu,

4)     terminowego regulowania należności Przedsiębiorstwa,

5)     niezwłocznego zawiadamiania Przedsiębiorstwa o awariach będących w jego posiadaniu odcinków przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (tel. 994),

6)     niewykonywania bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę: miejsca zainstalowania wodomierza głównego, przeznaczenia pomieszczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, stanu technicznego wodomierza głównego, urządzeń i przyłącza/ odcinków przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego*,

7)     należytego utrzymywania - o ile zostały zainstalowane - zaworów zwrotnych antyskażeniowych, urządzeń służących zabezpieczeniu wody pitnej przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego, urządzeń antyzalewowych i/lub innych urządzeń - zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości,

8)     nie wykorzystywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do uziemiania urządzeń elektrycznych,

9)     zawiadomienia Przedsiębiorstwa o mającej nastąpić zmianie przeznaczenia i ilości zużywanej wody na cele inne niż ustalone w umowie, a także o zmianie ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

10)   nie wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także nie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej,

11)   nie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy:

-odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku,
         popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków, skór, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują się one w stanie
         rozdrobnionym,

-odpadów płynnych niemieszających się z wodą, w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji,
         mieszanin cementowych,

-substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty,
         oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

-substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów
         amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

-odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

-ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji
         krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, oraz laboratoriów
         prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

12)   udostępnienia uprawnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa nieruchomości w celach określonych w § 8 niniejszej umowy.

2.     W przypadku wprowadzania przez Odbiorcę usług do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, Odbiorca usług zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

3.     W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy, Przedsiębiorstwo będzie naliczało Odbiorcy usług opłatę za każdy procent ich przekroczenia. Szczegółowy sposób obliczania opłaty określony jest w powołanym Załączniku.

4.     Odbiorca usług ponosi koszty usunięcia awarii oraz skutków awarii urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, przyłącza/odcinków przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, posiadanych przez Przedsiębiorstwo, wywołanych wyłącznie zawinionym działaniem Odbiorcy usług.

5.     Odbiorca usług ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wyłącznie na skutek zawinionego nieprzestrzegania obowiązków określonych w ust. 1 punkty 1) do 3) oraz punkty 6) do 11) niniejszego paragrafu, a w szczególności za uszkodzenia elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

§ 6

1.     W przypadku wystąpienia awarii przyłącza wodociągowego znajdującego się w posiadaniu Odbiorcy usług, jest on zobowiązany – w celu zmniejszenia ewentualnych strat wody oraz dla uniknięcia zagrożenia dla osób trzecich - do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa oraz przystąpienia do jej usunięcia na własny koszt.

2.     W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Przedsiębiorstwo dokona wstrzymania świadczenia usług do czasu usunięcia awarii.

3.     Usunięcie awarii przyłącza będącego w posiadaniu Odbiorcy usług Odbiorca może zlecić Przedsiębiorstwu, poprzez zgłoszenie telefoniczne pod nr 994 – potwierdzone następnie podpisem na zleceniu naprawy - lub pisemnie na adres siedziby Przedsiębiorstwa.

4.     Zlecenie przez Odbiorcę usług Przedsiębiorstwu usunięcia awarii przyłącza o którym mowa w ust. 1 powoduje powstanie po stronie Przedsiębiorstwa obowiązku usunięcia awarii. Przedsiębiorstwo przystąpi do usunięcia awarii przyłącza niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od dnia przyjęcia zlecenia złożonego przez Odbiorcę usług.

5.     Jeżeli awaria przyłącza Odbiorcy usług powoduje:

1)     zagrożenie poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

2)     niebezpieczeństwo poniesienia szkody przez Przedsiębiorstwo lub osoby trzecie,

3)     zagrożenie dla środowiska

Przedsiębiorstwo jest uprawnione do podjęcia wszelkich tec

Tu można pobrać umowę w formacie MS Word

podkreslenie

 


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW