Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

2019.05.22 Wzory umów

podkreslenie

powrót

Nr ID Kontrahenta ____________________                                                                                        woda:   WK   PO nr:…………  *

 

                                                                                                                                                                    kanał:   WK   PO nr:…………  *

 

 

U M O W A

    O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

zawarta w dniu ________________  roku  w  Ostrowcu Świętokrzyskim

 

pomiędzy: Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 91, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003191, NIP: 661-00-00-438, wysokość kapitału zakładowego 53.289.500,00 zł, REGON: 290513358, zwaną dalej Przedsiębiorstwem

reprezentowaną  przez:

- ____________________________________________________________________________________________________________

 

a   

- ____________________________________________________________________________________________________________

/Imię i Nazwisko/ firma Przedsiębiorcy/

 

adres zamieszkania / siedziby:______________________________________________________________________________________________

 

dowód osobisty  nr :   _____________________________________________________________________________________________________

 

Nr PESEL:                  _____________________________________________________________________________________________________

 

Nr /REGON/NIP/KRS/: _____________________________________________________________________________________________________

zwanym dalej Odbiorcą

w imieniu którego działają:

 

1.     _______________________________________________________________________________________________________________

 

2.     _______________________________________________________________________________________________________________

 

Adres do korespondencji: __________________________________________________________________________________________________

 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane decyzją Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 23.12.2002 r. znak: WGK.I/1.7037/2/02. Obszarem działalności Przedsiębiorstwa jest teren Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zezwolenie zobowiązuje Przedsiębiorstwo do:

-zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przestrzegania wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko,

-zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

-prowadzenia systematycznej kontroli jakości dostarczanej wody,

-prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych usług,

-przedkładania Prezydentowi Miasta Ostrowca Św. wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym informacji, m.in. o: występujących awariach, jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

-opracowania i wdrożenia programu dostaw wody w przypadku niedoboru wody, uwzględniającego rotacyjne ograniczenia lub przerwy w dostawach wody dla poszczególnych rejonów miasta, jak również poprzez ograniczenie zużycia wody na cele inne niż zaopatrzenie ludności,

-prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający optymalizację kosztów oraz opłat za świadczone usługi.

Zezwolenie może być cofnięte przez Prezydenta Miasta Ostrowca Św. na skutek niewywiązywania się Przedsiębiorstwa z zadań określonych w Zezwoleniu oraz Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w sytuacjach opisanych szczegółowo w Zezwoleniu, którego pełny tekst stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Prawa i obowiązki stron związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków określają: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152,  zwana w umowie Ustawą), rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Św. uchwalony przez Radę Miasta Ostrowca Św. (zwany w umowie Regulaminem), którego tekst jednolity stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz niniejsza umowa.

                                                                                                                                                               

 § 1

1.     Przedmiotem niniejszej umowy, w odniesieniu do nieruchomości / lokalu*:

 

______________________________________________________________________________________  zwanej w umowie nieruchomością, jest:

           (adres/dane dotyczące nieruchomości)

1)     dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości
i dokumentacją projektową (nr rej. ___________ ) w sposób ciągły, dla _______ mieszkańców/osób (
dotyczy Odbiorców zbiorowych),
 w średniej miesięcznej ilości _______ m3 oraz o ciśnieniu w miejscu zlokalizowanym bezpośrednio za wodomierzem głównym, określonym w ww. dokumentacji, nie mniejszym niż 0,1 MPa.

2)     odprowadzanie w sposób ciągły ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości i dokumentacją projektową (nr rej. ___________ ), w ilości równej ilości dostarczonej wody, skorygowanej o ilość wody bezpowrotnie zużytej.*

3)     odprowadzanie w sposób ciągły ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości i dokumentacją projektową (nr rej. _______ ), w ilości równej ilości dostarczonej wody / określonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego/, skorygowanej o ilość wody bezpowrotnie zużytej* - na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.*

2.     Strony ustalają, że Odbiorca, w odniesieniu do zaopatrzenia w wodę, należy do grupy taryfowej  ________________________ i woda dostarczana do nieruchomości wymienionej w ust. 1 wykorzystywana będzie na cele: zaopatrzenia ludności - socjalno-bytowe. Dostarczanie wody do celów innych niż zadeklarowane wymaga zmiany umowy.

3.     Strony ustalają, że Odbiorca, w odniesieniu do odprowadzania ścieków, należy do grupy taryfowej  ______________________ i ścieki odprowadzane z nieruchomości wymienionej w ust. 1 będą ściekami bytowymi/przemysłowymi*. Zmiana charakteru odprowadzanych ścieków niż niniejszym zadeklarowano wymaga zmiany umowy.

4.     Przedsiębiorstwo zobowiązuje się dostarczać wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nie przekraczających wymienionych wartości: żelazo: 200 µg Fe/l; mangan: 50 µg Mn/l; jon amonowy: 0,50 mg NH4+/l; azotany: 50 mg NO3-/l; azotyny: 0,50 mg NO2-/l; mętność: 1  NTU; barwa: 15 mg/l Pt; pH: min 6,5 - max 7,8; twardość: 220 – 230 mg/l CaCO3 .

5.     Przedsiębiorstwo prowadzi kontrolę jakości wody poprzez bieżące, systematyczne badanie jej jakości, wykonywane przez akredytowane laboratorium. Woda do badania pobierana jest z miejsc wynikających z przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub z miejsca zlokalizowanego bezpośrednio za wodomierzem głównym. Wyniki analiz oraz komunikaty o jakości wody podawane są okresowo na stronie internetowej Przedsiębiorstwa – nie rzadziej niż raz na kwartał.


§ 2

1.     Odbiorca usług oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości - jest: właścicielem, współwłaścicielem, zarządcą, najemcą, użytkownikiem, inne:*___________________ nieruchomości określonej w § 1. 

2.     Odbiorca usług oświadcza, że przygotowane miejsce instalacji wodomierza głównego jest zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

3.     W celach ewidencyjnych Odbiorca oświadcza, że z nieruchomości, której dotyczy umowa korzysta _________ osoba/osoby/osób* (dotyczy Odbiorców indywidualnych).

 § 3

1.     Miejscem ciągłego i niezawodnego wykonania usługi dostarczania wody jest pierwszy zawór za wodomierzem głównym, zamontowanym w ___________________________________ .

2.     Miejscem ciągłego i niezawodnego odbioru ścieków jest pierwsza studzienka kanalizacyjna na terenie nieruchomości licząc od strony sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku, granica nieruchomości.

  

§ 4

Przedsiębiorstwo  zobowiązuje się w szczególności do:

1)     zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji w sposób ciągły i niezawodny dostaw wody w ilości i o parametrach określonych
w § 1 oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków wytworzonych w objętej niniejszą umową nieruchomości,

2)     wykonywania bieżących napraw, konserwacji i usuwania awarii będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa urządzeń i przyłączy/odcinków przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego*,

3)     zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego,

4)     wymiany nie rzadziej niż co 5 lat wodomierza głównego w celu dotrzymania ważności jego cechy legalizacyjnej,

5)     przeprowadzania co najmniej co 6 lat kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

6)     powiadamiania Odbiorców usług o planowanych przerwach w dostawie wody w formie ogłoszeń lokalnych lub prasowych z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym, a w przypadku przerw przekraczających 12 godzin, z wyprzedzeniem co najmniej 48-godzinnym,

7)     powiadamiania Odbiorców usług o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w formie akcji informacyjnej – o ile czas trwania ograniczeń usług będzie przekraczać 12 godzin,

8)     zapewnienia w rejonie zamieszkiwania Odbiorcy zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia i powiadomienia o jego lokalizacji w formie akcji informacyjnej - w przypadku przerw dostawy wody przekraczających 12 godzin, 

9)     powiadamiania Odbiorcy usług o każdorazowej zmianie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, co następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub udostępnienie w punktach obsługi klientów. Taryfa lub tymczasowa taryfa zatwierdzana jest przez organ regulacyjny - dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w drodze decyzji na podstawie art. 24c ust. 2 lub ust. 4 Ustawy, a następnie w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 § 5

1.     Odbiorca usług zobowiązuje się w szczególności do:

1)     wskazania, zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości, pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonych do zainstalowania wodomierza głównego oraz zapewnienia Przedsiębiorstwu do niego dostępu w celu dokonywania odczytów jego wskazań, kontroli, naprawy, wymiany, przeglądów technicznych oraz innych koniecznych prac,

2)     niezwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu niesprawności lub uszkodzenia wodomierza głównego, nakładki do zdalnego odczytu, zerwaniu plomb z wodomierza głównego lub kradzieży wodomierza głównego,

3)     zapewnienia zdolności niezawodnego działania posiadanych instalacji i i przyłączy/odcinków przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego*,  w tym do wykonywania bieżących napraw, konserwacji i usuwania awarii przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz niezwłocznie zawiadamiać Przedsiębiorstwo o ich wykonaniu,

4)     terminowego regulowania należności Przedsiębiorstwa,

5)     niezwłocznego zawiadamiania Przedsiębiorstwa o awariach będących w jego posiadaniu odcinków przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (tel. 994),

6)     niewykonywania bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę: miejsca zainstalowania wodomierza głównego, przeznaczenia pomieszczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, stanu technicznego wodomierza głównego, urządzeń i i przyłączy/odcinków przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego*,

7)     należytego utrzymywania - o ile zostały zainstalowane - zaworów zwrotnych antyskażeniowych, urządzeń służących zabezpieczeniu wody pitnej przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego, urządzeń antyzalewowych i/lub innych urządzeń - zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości,

8)     nie wykorzystywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do uziemiania urządzeń elektrycznych,

9)     zawiadomienia Przedsiębiorstwa o mającej nastąpić zmianie przeznaczenia i ilości zużywanej wody na cele inne niż ustalone w umowie, a także o zmianie ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

10)   nie wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także nie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej,

11)   nie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy:

-odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku,
         popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków, skór, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują się one w stanie
         rozdrobnionym,

-odpadów płynnych niemieszających się z wodą, w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji,
         mieszanin cementowych,

-substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty,
         oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

-substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów
         amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

-odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

-ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji
         krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, oraz laboratoriów
         prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

12)   udostępnienia uprawnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa nieruchomości w celach określonych w § 8 niniejszej umowy.

2.     W przypadku wprowadzania przez Odbiorcę usług do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, Odbiorca usług zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

3.     W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy, Przedsiębiorstwo będzie naliczało Odbiorcy usług opłatę za każdy procent ich przekroczenia. Szczegółowy sposób obliczania opłaty określony jest w powołanym Załączniku.

4.     Odbiorca usług ponosi koszty usunięcia awarii oraz skutków awarii urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, przyłącza/odcinków przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, posiadanych przez Przedsiębiorstwo, wywołanych wyłącznie zawinionym działaniem Odbiorcy usług.

5.     Odbiorca usług ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wyłącznie na skutek zawinionego nieprzestrzegania obowiązków określonych w ust. 1 punkty 1) do 3) oraz punkty 6) do 11) niniejszego paragrafu, a w szczególności za uszkodzenia elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

§ 6

1.     W przypadku wystąpienia awarii przyłącza wodociągowego znajdującego się w posiadaniu Odbiorcy usług, jest on zobowiązany – w celu zmniejszenia ewentualnych strat wody oraz dla uniknięcia zagrożenia dla osób trzecich - do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa oraz przystąpienia do jej usunięcia na własny koszt.

2.     W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Przedsiębiorstwo dokona wstrzymania świadczenia usług do czasu usunięcia awarii.

3.     Usunięcie awarii przyłącza będącego w posiadaniu Odbiorcy usług Odbiorca może zlecić Przedsiębiorstwu, poprzez zgłoszenie telefoniczne pod nr 994 – potwierdzone następnie podpisem na zleceniu naprawy - lub pisemnie na adres siedziby Przedsiębiorstwa.

4.     Zlecenie przez Odbiorcę usług Przedsiębiorstwu usunięcia awarii przyłącza o którym mowa w ust. 1 powoduje powstanie po stronie Przedsiębiorstwa obowiązku usunięcia awarii. Przedsiębiorstwo przystąpi do usunięcia awarii przyłącza niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od dnia przyjęcia zlecenia złożonego przez Odbiorcę usług.

5.     Jeżeli awaria przyłącza Odbiorcy usług powoduje:

1)     zagrożenie poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

2)     niebezpieczeństwo poniesienia szkody przez Przedsiębiorstwo lub osoby trzecie,

3)     zagrożenie dla środowiska

Przedsiębiorstwo jest uprawnione do podjęcia wszelkich technicznie dostępnych działań, celem usunięcia zagrożenia lub niebezpieczeństwa.

6.     W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 5 i braku realizacji przez Odbiorcę obowiązku usunięcia awarii w terminie 5 dni od jej zaistnienia na zasadach określonych w ust. 1 lub 3, Przedsiębiorstwo jest uprawnione do usunięcia awarii. Kosztami zastępczego usunięcia awarii Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę usług.

...................................................

Tu można pobrać umowę w formacie MS Word

podkreslenie

 


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW