Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

2015.06.22 Wzory umów

podkreslenie

powrót

UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA
dotycząca budowy przyłącza wodociągowego* i/lub kanalizacyjnego*
i przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej*

zawarta w dniu .......................... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy :
Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,  ul. Sienkiewicza 91, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-wego pod numerem KRS 0000003191, Nip 661- 00-00-438, wysokość kapitału zakładowego 53.284.000,00zł, REGON: 290513358, reprezentowanym przez :

..........................................................................................................................................................................
zwaną dalej Przedsiębiorstwem

a
 .........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nazwa)
zamieszkałym / z siedzibą* :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym seria numer / NIP, REGON* ................................................ .............................................................................................................................................................
właścicielem przyłączanej nieruchomości zlokalizowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim
przy ul. ........................................ nr.........., dz. nr ................
zwanym dalej  Osobą/Podmiotem* ubiegającą/cym się o przyłączenie nieruchomości do sieci


§ 1
Przedmiotem umowy jest określenie :
1)  Zakresu obowiązków stron niniejszej umowy, dotyczących przyłączenia nieruchomości położonej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. ....................................... nr ......... , na działce o numerze ewidencyjnym .................................... od sieci wodociągowej/kanalizacyjnej* będącej w eksploatacji  Przedsiębiorstwa, dotyczących budowy:
a) przyłącza wodociągowego* tj. odcinka przewodu o średnicy .............. mm i długości około .............. mb, łączącego sieć wodociągową w ul. ................................................ z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Osoby / Podmiotu* ubiegającej/go się o podłączenie nieruchomości do sieci;
b) przyłącza kanalizacyjnego* tj. odcinka przewodu o średnicy ........... mm i długości około ............. mb, łączącego sieć kanalizacyjną w ul. ................................................ z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w nieruchomości Osoby / Podmiotu*  ubiegającej/go się o podłączenie nieruchomości do sieci; zwanych w dalszej części umowy przyłączami.
2) Warunków przyłączenia nieruchomości Osoby / Podmiotu* ubiegającej/go się o podłączenie nierucho-mości do sieci, do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*, będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa.

§ 2

Strony ustalają, że do obowiązków Osoby / Podmiotu* ubiegającej/go się o podłączenie nieruchomości do sieci należy:

1)  Dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy zgodnie z Art. 29-31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-lane (Dz. U. z 2013 r poz. 1409)
2)  Zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* wykonawcy posiadającemu nie-zbędne uprawnienia;
3)   Wybudowanie przyłączy zgodnie z:
a)  Warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo,
b)  Uzgodnioną z Przedsiębiorstwem dokumentacją projektową,
c)  Obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami,
d)  Posiadanymi uzgodnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych.

4)   Wykonanie na własny koszt:

a)  Odcinka przyłącza wody od granicy pasa drogowego do podejścia pod wodomierz / wykonanie przyłą-cza wody od włączenia do wodociągu do podejścia pod wodomierz, z zastrzeżeniem  § 3, ust.1 pkt 4*;
b)  Wykonanie podejścia pod wodomierz,
c) Wykonanie studzienki wodomierzowej / zabezpieczenie pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego*,
d) Przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od granicy pasa drogowego do połączenia z instalacją we-wnętrzną budynku /  od włączenia do sieci kanalizacyjnej do połączenia z instalacją wewnętrzną bu-dynku, z zastrzeżeniem  § 3, ust.1 pkt 7* ;
5)   Zgłoszenie Przedsiębiorstwu gotowości do odbioru robót własnych przed ich zasypaniem;
6)   Zlecenie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej do Przedsiębiorstwa.

§ 3

1) Strony ustalają, że do obowiązków Przedsiębiorstwa należy :
a)   udział w odbiorze wybudowanych przyłączy,
b)  na okoliczność dokonania odbioru robót i dokonania odbioru końcowego sporządzenie stosownych protokołów, które podpisują obie strony,
c)   wykonanie na własny koszt włączenia przyłącza wodociągowego do sieci,
d)  wykonanie na własny koszt odcinka przyłącza wody zlokalizowanego w pasie drogowym o długości .................mb / odkupienie od Osoby / Podmiotu* ubiegającej/go się o podłączenie nieruchomości do sieci odcinka przyłącza wody zlokalizowanego w pasie drogowym o długości .................. mb, w okre-sie do 6-ciu miesięcy od chwili wykonania, za kwotę wykupu jednego metra przyłącza wody określo-nego w Zarządzeniu Prezesa*;
e)   montaż wodomierza głównego po odbiorze przyłącza wody wraz z plombowaniem;
f)    płukanie i uruchomienie przyłącza wodociągowego.
g)  wybudowanie na własny koszt odcinka przyłącza kanalizacyjnego zlokalizowanego w pasie drogowym o długości ...................mb / odkupienie od Osoby / Podmiotu* ubiegającej/go się o podłączenie nieru-chomości do sieci odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym o dłu-gości .....................mb w okresie do 6-ciu miesięcy od chwili wykonania przyłącza, za kwotę wykupu-jednego metra przyłącza kanalizacyjnego określonego w Zarządzeniu Prezesa*;

2)  Przedsiębiorstwo ma prawo kontrolować sposób wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przyłączenia pod względem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi i dokumentacją projekto-wą. W tym celu przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na plac budowy, zgłoszenia Oso-bie / Podmiotowi*  ubiegającej/go się o podłączenie nieruchomości do sieci lub wykonawcy zastrzeżeń, oraz żądania usunięcia stwierdzonych odstępstw pod rygorem nieodebrania robót.
3)  Osoba / Podmiot* ubiegająca/y się o podłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest do zapłaty Przedsiębiorstwu stawki opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* określonej w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gmi-nie Ostrowiec.

§ 4

1)  Osoba / Podmiot ubiegająca/y się o podłączenie nieruchomości do sieci oświadcza, że po wybudowaniu przyłączy i ich odbiorze zgodnie z § 2 pkt 5) będzie je eksploatował, utrzymywał i remontował we wła-snym zakresie i na własny koszt.
2)  Dla przyłącza wodociągowego – miejscem, do którego odpowiedzialna będzie Osoba / Podmiot* ubiega-jąca/y się o podłączenie nieruchomości do sieci, jest granica pasa drogowego.
3)  Dla przyłącza kanalizacyjnego – miejscem, do którego odpowiedzialna będzie Osoba / Podmiot* ubiega-jąca/y się o podłączenie nieruchomości do sieci, jest granica pasa drogowego.


§ 5

1) Termin realizacji przyłącza wody / przyłącza kanalizacji* Osoba/Podmiot* ubiegająca/y się o podłączenie nieruchomości do sieci określa do dnia ..............................
     Termin realizacji odcinka przyłącza wody / przyłącza kanalizacji* Przedsiębiorstwo określa do dnia ................................*
2)  Osoba / Podmiot* ubiegająca/y się o podłączenie nieruchomości do sieci zobowiązuje się do zawarcia z Przedsiębiorstwem umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, w dacie podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 3 ust 1 pkt 2) niniejszej umowy.
3)  Nie podpisanie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków będzie podlegało sankcjom przewidzianym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-prowadzaniu ścieków i będzie traktowany jako bezumowne korzystanie z usług Przedsiębiorstwa.

§ 6

1)  Przedsiębiorstwu przysługuje prawo rozwiązania  niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowie-dzenia w przypadku naruszenia przez Osobę / Podmiot* ubiegającą/y się o podłączenie nieruchomości do sieci obowiązków wymienionych w § 2 niniejszej umowy.
2)  Osobie / Podmiotowi* ubiegającej/mu się o podłączenie nieruchomości do sieci przysługuje prawo roz-wiązania umowy na p[odstawie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, złożonego najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do budowy przyłącza wody / przyłącza kanalizacji*.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopa-trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001.72. 747 z późniejszymi zmianami), Regu-lamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządza się w 2 egzemplarzach – po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
___________________
* - niepotrzebne skreślić

 

 

 


………………………………………………..                                                                    ……………………………..
Osoba / Podmiot* ubiegająca/y się                                                                                  Przedsiębiorstwo:
o podłączenie nieruchomości do sieci:                                                                                                             

 

Tu można pobrać umowę w formacie MS Word

podkreslenie

 


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW