Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Laboratorium
   

2016.07.07 Badania laboratoryjne MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. - jakość wody

podkreslenie

powrót

Jakość wody

Jakość wody podawanej mieszkańcom Ostrowca Św. z ujęcia podziemnego Kąty Denkowskie spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

Wyniki analiz wody przeprowadzonych w laboratorium MWiK Sp. z o.o. w I półroczu 2022r.

 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wielkość Dopuszczalne zakresy wartości wg Rozp. Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)  Identyfikacja metody
1 Mętność NTU <0,08-1 Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres do 1,0 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 Barwa mg /l Pt <5 Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C +Ap1:2015-06
3 Zapach liczba progowa zapachu (TON) A1 Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian.

PN-EN 1622:2006

4 Smak liczba progowa smaku (TFN) A1 Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. PN-EN 1622:2006
5 pH - 7,6-7,8 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
6 Stężenie żelaza ogólnego µg /l <50 200 PN-ISO 6332:2001
7 Stężenie azotu amonowego mg /l <0,1 0,50 PN-C-04576-4:1994
8 Stężenie azotynów mg /l <0,06 0,50 PN-EN 26777:1999
9 Stężenie azotanów mg /l 11-13 50 PN-82/C 04576/08
10 Stężenie manganu ogólnego µg /l <50 50 PN-92/C-04590/03
11 Przewodność elektryczna właściwa w 25C µS /cm 410-430 2500 PN-EN 27888:1999
12 Ogólna liczba mikroorganizmów 
w temp. 36C
jtk/1ml 1-20 50 PN-EN ISO 6222:2004
13 Ogólna liczba mikroorganizmów
w temp. 22C
jtk/1ml 15-37 bez nieprawidłowych zmian PN-EN ISO 6222:2004
14 Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
15 Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
16 Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml 0 0

PN-ISO 7899-2:2004

17 Twardość mg /l CaCO3 216-225 60-500 PN-ISO 6059:1999
18 Chlorki mg /l 6-9 250 PN-ISO 9297:1994

 

 


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW