Miejskie Wodociągi  
 

, ,

O nas
   

Ujęcia wody i sieć wodociągowa

podkreslenie

powrót


Ujęcie wody - produkcja wody

 


Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Spółka z o.o. eksploatują ujęcie wody z jedenastu studni głębinowych, które zabezpieczają potrzeby zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Ostrowca. Zbiornik wód podziemnych związany jest z osadami jury górnej - oksfordu, oraz górnymi piętrami jury środkowej głównie keloweju, położony na północno - wschodniej krawędzi Gór Świętokrzyskich w pobliżu Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego.

Możliwości eksploatacyjne tego ujęcia określono na 1800 ÷ 2000 m3/h. Korzystanie z tych zasobów odbywa się w świetle prawa wodnego i stosownych pozwoleń wodno-prawnych, które narzucają na przedsiębiorstwo szereg obowiązków:

 

  • opomiarowanie ujęcia i ewidencji pobieranej wody
  • opracowanie programu badań hydrologicznych i prowadzenie pomiarów, obserwacji w celu ustalenia oddziaływania ujęcia na okoliczne tereny, oraz wykonywanie badań wody w studniach ujęcia i stanu czystości rzeki Kamiennej z uwzględnieniem zawartości metali ciężkich
  • właściwe zagospodarowanie i utrzymanie wyznaczonych stref ochrony sanitarnej ujęcia
  • wnoszenie opłat za każdy m3 wydobytej wody

Obszar ujęcia wody w całości położony jest na terenie zalesionym w dalszej odległości od zabudowań gospodarczych. Otwory studzienne zlokalizowane są w różnych odległościach i głębokościach 110÷150 m o ustabilizowanym poziomie wodonośnym 36÷38 m. Maksymalny pobór wody ze studni określony decyzją Wojewody ustalono na 1617m3/h. Rzeczywisty średni pobór wody wynosi około 500m3/h.

Zakład Eksploatacji ujęcia wody oprócz jedenastu studni głębinowych dysponuje:

  • dwoma zbiornikami wyrównawczymi o pojemności 500 m3
  • chlorownią
  • pompownią wody drugiego stopnia
  • dwoma zbiornikami magazynowymi wody o łącznej pojemności 2000 m3

Jakość wody z tego ujęcia jest bardzo dobra i nie wymaga uzdatniania.

 

Tło historyczne ujęcia

Do chwili uruchomienia nowego ujęcia, to jest do roku 1975 miasto było zasilane w wodę z trzech ujęć z zasobami wody infiltracyjnej z doliny rzeki Kamiennej położonych w granicach miasta. Ujęcia te dostarczały w sumie wodę w ilości 308 m3/h i nie pokrywały w całości zapotrzebowania , oraz nie stwarzały perspektyw do dalszej ich rozbudowy. Woda z tych ujęć była złej jakości co zmusiło inwestora do budowy stacji uzdatniania i do poszukiwania nowych zasobów wody, co było również podyktowane szybką rozbudową miasta, huty i innych gałęzi przemysłu.

W 1961 r. zdecydowano się na wykonanie projektu badań geologicznych, a w latach 1969 - 1970 wykonano sześć pierwszych otworów studziennych w obecnie eksploatowanym ujęciu wody.

 

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW