Miejskie Wodociągi  
 

, ,

O nas
   

Oczyszczalnia ścieków i Sieć kanalizacyjna

podkreslenie

powrót


Oczyszczalnia Ścieków Ostrowiec Świętokrzyski


Oczyszczalnia Ścieków w Ostrowcu Św. została oddana do eksploatacji po zakończeniu rozruchu 28.08.1997r. Obiekt zaprojektowano na przepustowość 42 000 m3/d. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Kamiennej.

Oczyszczalnia ścieków stanowi jeden z wydziałów firmy - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

Praca odbywa się w ruchu ciągłym wg harmonogramu zmianowego opracowywanego na każdy miesiąc. Harmonogram opracowany jest tak, aby na każdej zmianie był zatrudniony - operator pełniący funkcję dyspozytora, elektryk z uprawnieniami SEP, obsługa kotłowni i węzła biogazu z uprawnieniami energetycznymi E.

Dozór techniczny w zależności od potrzeb pracuje na pierwszej lub na II-giej zmianie.


Dane techniczno-technologiczne, linia ściekowa

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Św. została przeprowadzona w latach 1993-1997. Koncepcja rozwiązania polegała na wykorzystaniu układu hybrydowego, opartego na istniejących już złożach biologicznych oraz dwóch nowo wybudowanych wielofazowych reaktorach biologicznych. Projektowana przepustowość oczyszczalni 42000 m3/d została przyjęta na podstawie rzeczywistych przepływów na początku lat 90-tych oraz planów perspektywicznych rozwoju miasta. W końcowej fazie inwestycji przepływ ścieków uległ znacznemu zmniejszeniu i wyniósł w 1997 roku około 20000 m3/d. Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni w okresie, który przyjęto do analizy tzn. lipiec 1999 - czerwiec 2000, wyniosło 18 246 m3/d. Znaczne rezerwy w obciążeniu oczyszczalni zostaną w niedługim czasie zlikwidowane, ponieważ miasto Ostrowiec ma pokrycie w kanalizacji tylko w 60%, a inwestycje w tym zakresie są ciągle realizowane.


Firma nasza opracowała program pt. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu i powiecie ostrowieckim", który został umieszczony w Strategii Rozwoju województwa świętokrzyskiego - wojewódzki program operacyjny. Oczyszczalnia w obecnym kształcie została zaprojektowana przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Warszawie. Generalnym projektantem była Pani Ewa Ksząścik.

Istniejąca do roku 1993 oczyszczalnia, wybudowana pod koniec lat sześćdziesiątych, określała uwarunkowania projektowe. Koncepcja technologiczna nowej części oczyszczalni oparta jest na zintegrowanym usuwaniu związków węgla, azotu i fosforu na drodze biologicznej według zmodyfikowanego systemu Bardenpho. Istniejące złoża biologiczne zostały uzupełnione wielofazowymi reaktorami z osadem czynnym. Proces biologiczny poprzedzony jest oczyszczaniem mechanicznym. Śĺcieki surowe dopływają grawitacyjnie do "starej" studni zbiorczej. Obiekt został zaadaptowany z zachowaniem dotychczasowej funkcji i wyposażony w nową kratę rzadką, o prześwicie 800 mm, ze zgarniaczem mechanicznym produkcji UMECH-Piła. Ze studni zbiorczej kanałem 1200mm, ścieki dopływają grawitacyjnie do pompowni głównej, wyposażonej w 4 pompy zatapialne produkcji SARLIN, które tłoczą ścieki do budynku krat gęstych. Wyposażenie budynku krat gęstych to dwie kraty schodkowe produkcji HYDROPRESS, o prześwicie 6mm, z systemem odwadniania i transportu ścieków do kontenera umieszczonego na zewnątrz budynku. Dwa piaskowniki wirowe wyposażone są w pompy produkcji EMU. Pulpa piaskowa odwodniona jest w separatorze produkcji HYDROPRESS, umieszczonym w budynku krat, skąd piasek transporterem dostarczony jest do kontenera. Po piaskownikach ścieki kanałem otwartym kierowane są do komory rozdzielczej przy pompowni II0, wyposażonej w 5 pomp produkcji SARLIN , która tłoczy ścieki do osadnika wstępnego, skąd grawitacyjnie spływają:
- 30% do złóż biologicznych spłukiwanych (obecnie pracuje jedno złoże),
- 70% do reaktorów biologicznych.

Grawitacyjny spływ ścieków umożliwia fakt, że osadnik wstępny usytuowany jest na wysokiej skarpie. Osadnik wstępny radialny o średnicy D=21 m, w którym następuje sedymentacja zawiesin ze ścieków surowych, wyposażony jest w zgarniacz produkcji UMECH-Piła.

Blok biologiczny oczyszczania obejmuje:
ciąg A - obiekty "stare", zaadaptowane do nowego systemu oczyszczania
- złoża biologiczne spłukiwane - 4 jednostki, 
- osadniki wtórne pionowe - 6 jednostek, 
- osadnik wtórny radialny - 1 jednostka. 
Końcowym elementem tego ciągu jest nowo wybudowana pompownia ścieków podczyszczanych wyposażona w dwie pompy produkcji Sarlin, która podaje ścieki do bioreaktorów. Osad wtórny z osadników wtórnych "starych" spływa grawitacyjnie do pompowni II0. Obecnie, ze względu na małą ilość ścieków, pracują dwa osadniki pionowe. 
ciąg B - nowe reaktory biologiczne
- wielofazowe reaktory biologiczne z osadem czynnym - 2 jednostki,
- osadniki wtórne radialne - 2 jednostki (obecnie pracuje tylko jeden osadnik)
     Zastosowano reaktor wielofazowy z wydzielonymi komorami:
a) beztlenową,
b) niedotlenioną, 
c) tlenową.
Obok komory beztlenowej, w której następuje uwalnianie fosforanów - I faza biologicznej defosfatacji, zlokalizowana jest komora predenitryfikacji osadu powrotnego. W komorze niedotlenionej zachodzi proces denitryfikacji azotanów recyrkulowanych z komory tlenowej - recyrkulacja wewnętrzna. W komorach nitryfikacji zastosowano głębokie drobnopęcherzykowe napowietrzanie przy pomocy dyfuzorów ceramicznych NOPON, rozmieszczonych na całej szerokości dna komory. Sprężone powietrze wytwarzane jest przez dmuchawy rotacyjne COMPROT zainstalowane w budynku dmuchaw, zlokalizowanym w reaktorze.Transport powietrza do reaktorów odbywa się rurociągiem wykonanym ze stali kwasoodpornej. Regulacja ilości podawanego powietrza jest zależna od stężenia tlenu w komorze nitryfikacji. Rurociągi ściekowe i rurociągi powietrza umieszczone są w galerii rur pomiędzy reaktorami. Recyrkulacja osadu powrotnego prowadzona jest za pomocą pomp SARLIN, umieszczonych w wydzielonej pompowni recyrkulacyjnej zlokalizowanej pomiędzy reaktorami, a osadnikami wtórnymi. Końcowa sedymentacja zachodzi w głębokich radialnych osadnikach wtórnych, wyposażonych w zgarniacze ze zgrzebłem ciągłym firmy UMECH-Piła. Osad pływający zgarniany jest do pompowni II0. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika poprzez zwężkę Venturiego Nr VIII i kanał podziemny D=1000mm. Zwężka wyposażona jest w ultradźwiękowy pomiar przepływu firmy SIEMENS. Pomiar przepływu odbywa się w sposób liniowy. Wylot do rzeki zaopatrzony jest w klapę zwrotną, zabezpieczającą przed wysokim poziomem wody w odbiorniku. W październiku ubiegłego roku rozpoczęto testowanie urządzenia do chemicznego strącania fosforu. Zainstalowano zbiornik i urządzenie dozujące firmy KEMIPOL. Wybór środka był poprzedzony badaniami laboratoryjnymi. Do chwili obecnej jest dozowany PIX w ilości 40-60 g/m3 ścieków, który jest dozowany do komory pomiędzy bioreaktorami, a osadnikiem wtórnym.

Dane techniczno-technologiczne, gospodarka osadowa.

Przeróbkę osadów ściekowych oparto na następujących procesach i operacjach:
- zagęszczanie grawitacyjne osadu wstępnego, 
- zagęszczanie mechaniczne osadu nadmiernego,
- fermentacja metanowa osadów zagęszczonych w zamkniętej komorze fermentacyjnej,
- mechaniczne odwadnianie osadu przefermentowanego,
- wykorzystanie biogazu dla celów ogrzewania WKFz i pomieszczeń,
- wykorzystanie osadów odwodnionych dla celów przyrodniczych.
Dla zmniejszenia objętości osadów ściekowych wprowadzono oddzielnie zagęszczanie osadu wstępnego i osadu czynnego nadmiernego. Osad wstępny zagęszczony jest w dwóch grawitacyjnych zagęszczaczach o działaniu ciągłym, wyposażonych w mieszadło prętowe produkcji UMECH-Piła. Odciek odprowadzony jest do pompowni II0.
Osad nadmierny zagęszczony jest mechanicznie i wspomagany polielektrolitem. Instalacja do zagęszczania jest produkcji VOESTALPINE. Z kilku testowanych polielektrolitów wybrano PRAESTOL 852, a od lutego 2000 PRAESTOL K 255L- emulsja. Osad nadmierny zagęszczany jest do 6% s.m. Zagęszczone osady tłoczone są pompami do zbiornika kontrolno wyrównawczego, umieszczonego w górnej części klatki schodowej przy WKFz, skąd grawitacyjnie spływają do komory. Stabilizacja osadów następuje na drodze fermentacji mezofilowej w temperaturze 35-380 C. Proces wspomagany jest mieszadłem mechanicznym prod. JAPROTEK, o zmiennym kierunku obrotów.
Zawartość komory jest recyrkulowana za pomocą pomp suchych produkcji BIAŁOGON, współpracujących z wymiennikami ciepła prod. Zakładów Przemysłowych w Nysie. Do spustu osadu przefermentowanego zastosowano 2 pompy SEEPEX. Czas fermentacji osadu ok. 25 dni. Nie przewiduje się odprowadzenia wody nadosadowej z WKFz. Do gromadzenia osadu przefermentowanego wykorzystano "stary" WKFz po zdjęciu kopuły i zamontowaniu mieszadła osadu prod. FLYGT. Ze zbiornika magazynowego osad kierowany jest do mechanicznego odwadniania.
Urządzenie do odwadniania osadu prod. VOEST ALPINE, podobnie jak zagęszczacz mechaniczny, zainstalowany jest w zaadaptowanymbudynku pompowni ścieków surowych. Proces odwadniania wspomagany jest polielektrolitem PRAESTOL 644BC. Po odwodnieniu osad zawiera 20-23% s.m. Odcieki z zagęszczania i odwadniania osadów wykorzystywane są częściowo, (po uzupełnieniu ilości wodą) do płukania taśm zagęszczarki i prasy. Komory do gromadzenia medium płuczącego taśmy są raz na dobę czyszczone, a popłuczyny odprowadzane do pompowni II0. Odwodnione osady są dobrej jakości, o czym świadczy fakt, że MWiK uzyskał pozwolenie na przyrodnicze wykorzystanie. Na terenie oczyszczalni znajduje się składowisko czasowego gromadzenia osadu. Powierzchnia składowiska pozwala na gromadzenie osadów z dwumiesięcznej produkcji (w dwóch pryzmach) tzn. około 500-600t. Zgromadzone osady z miesięcznej produkcji są badane pod względem sanitarnym w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Puławach i po otrzymaniu pozytywnego wyniku wykorzystywane. Produkcja i wykorzystanie osadów są ściśle rejestrowane.
 
System kontrolno-pomiarowy i automatyka

Sterowanie i kontrola zachodzących procesów w oczyszczalni ścieków charakteryzuje się znacznym zautomatyzowaniem. Zainstalowana aparatura kontrolno-pomiarowa i system automatyki umożliwia pomiary natężenia odpływu ścieków, ilości odprowadzanych osadów surowego i nadmiernego, gęstości osadu surowego, odczytu pH, stężenia tlenu rozpuszczonego w strefie niedotlenionej i tlenowej reaktorów biologicznych.
Poniżej wymieniono obiekty i urządzenia, w których zastosowano automatyczne sterowanie:
- dmuchawy sprężonego powietrza, których wydajność regulowana jest w zależności od poziomu tlenu rozpuszczonego w komorach nitryfikacji,
- pompownie, których praca pomp uzależniona jest od poziomu ścieków w komorach czerpalnych,
- pompownia osadu wstępnego zagęszczonego sterowana w zależności od gęstości osadu i poziomu osadu w komorze wlotowej do WKFz,
- WKFz i budynek operacyjny - sterowanie i kontrola pracy pomp mieszających, spustowych, odczyt pH.

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW